Politika zasebnosti // Privacy Policy


POLITIKA ZASEBNOSTI

1. O Politiki zasebnosti

Namen te politike je seznaniti obiskovalce spletne strani, kupce v spletni trgovini ter druge osebe z nameni in podlago obdelave osebnih podatkov v Kulturno umetniškem društvu Bum bum banana.

Ta Politika dodatno pojasnjuje tudi soglasje za obdelavo podatkov, rok hrambe podatkov, pravice posameznikov v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov in pravice posameznikov v primeru kršitve predpisov s področja varstva osebnih podatkov.

V tej Politiki so skladno z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju Splošna uredba o varstvu podatkov), zajete naslednje informacije:

- kontaktne informacije Kulturno umetniškega društva Bum bum banana,

- namene, podlage in vrste obdelave različnih vrst osebnih podatkov posameznikov,

- čas hrambe posameznih vrst osebnih podatkov,

- pravice posameznikov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov,

- pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelavo osebnih podatkov.

2. Upravljavec osebnih podatkov

Upravljavec osebnih podatkov je Kulturno umetniško društvo Bum bum banana, ki z osebnimi podatki ravna skladno s svojimi zakonskimi in regulativnimi obveznostmi.

Podatki o upravljavcu:

Kulturno umetniško društvo Bum bum banana, Cesta v Zgornji log 45, 1000 Ljubljana, matična številka: 4093895000, davčna številka: 32393245, registriran pri Upravni enoti Ljubljana, dne 30.11.2016, zastopnik Kaja Kosem.

3. Osebni podatki, ki jih zbira Kulturno umetniško društvo Bum bum banana

Kulturno umetniško društvo Bum bum banana zbira naslednje kategorije podatkov:

1. Podatke, ki jih posredujete sami

- ko se registrirate kot uporabnik Boom Boom Banana,

- ko oddate naročilo,

- ko stornirate naročilo, 

- ko se naročite na »newsletter«,

- ko pregledujete naše vsebine, 

- ko nam posredujete različna vprašanja, zahtevo za reklamacijo, vrnete izdelek ipd.

2. Podatke, ki jih ustvaritve med uporabo naših storitev

- predvsem, ko objavite vprašanje, komentar ali oceno kateregakoli izmed naših izdelkov.

3. Podatke iz drugih virov

- npr. informacijo, ali je vaša kreditna ali plačilna kartica veljavna in ali lahko z njo izvedete plačilo naročila pri nas nam posreduje izdajatelj vaše kreditne ali plačilne kartice.

4. Nameni obdelave in podlage za obdelavo podatkov

V skladu s predpisi s področja varstva osebnih podatkov je Kulturno umetniško društvo Bum bum banana kot upravljavec osebnih podatkov za vsako posredovanje osebnih podatkov dolžan zagotoviti, da je mogoče pozneje ugotoviti, katere vrste osebnih podatkov so bile posredovane, komu, kdaj in po kateri pravni podlagi, za kateri namen oziroma iz katerih razlogov oziroma za potrebe katerega postopka, razen če drug zakon za posredovanje posameznih vrst podatkov ne določa drugače.

Obdelava na podlagi zakona:

Kulturno umetniško društvo Bum bum banana osebne podatke uporabnikov storitev spletne trgovine obdeluje za namene izvedbe vaših naročil, pošiljanje »newsletterja« v kolikor se nanj naročite, zagotavljanje naših zakonskih obveznosti (npr. za vodenje finančnih in poslovnih knjig), reševanje reklamacij, za analize poslovanja, planiranje, spremljanje statistik, obnašanje kupcev ter obiskovalcev ipd., vse v skladu z Obligacijskim zakonom (OZ), Zakonom o elektronskem poslovanju (ZEPT) in Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot).

Kulturno umetniško društvo Bum bum banana za namene izvajanja storitve spletne trgovine obdeluje predvsem naslednje podatke o uporabniku storitve (ime in priimek, rojstni podatki, EMŠO, naslov, davčna številka, številka tekočega računa, e-poštni naslov).

Obdelava na podlagi pogodbe:

Kulturno umetniško društvo Bum bum banana poleg zbirk podatkov na podlagi zakona obdeluje tudi osebne podatke uporabnikov storitev za namen izpolnjevanje in izvajanja svojih obveznosti na podlagi pogodbenega razmerja, t.j. sklenjene pogodbe na daljavo oz. sklenjene kupoprodajne pogodbe v elektronski obliki in drugih pogodb iz naslova storitev, ki jih izvaja Kulturno umetniško društvo Bum bum banana. V tem okviru Kulturno umetniško društvo Bum bum banana obdeluje tiste osebne podatke, ki se ne obdelujejo na podlagi zakona (in so že omenjeni zgoraj), so pa potrebni za sklenitev pogodbe ter uveljavljanje pravic in izpolnjevanje pogodbenih obveznosti Kulturno umetniško društvo Bum bum banana.

Kulturno umetniško društvo Bum bum banana torej na podlagi pogodbenega razmerja osebne podatke uporabnikov obdeluje v kolikor je to potrebno za izvajanje in sklenitev pogodbe. Osebne podatke tako obdeluje do izpolnitve namena oziroma v okviru zastaralnih rokov za obveznosti, ki bi lahko izvirale iz obdelave teh osebnih podatkov, še posebej, ko je obdelava osebnih podatkov potrebna v okviru sklenitve oziroma izvedbe pogodbe, razen v primerih, ko je rok hrambe osebnih podatkov zapovedan z zakonom. V slednjih primerih Kulturno umetniško društvo Bum bum banana podatke hrani v skladu z zakonsko zapovedjo (več o tem v peti točki Politike zasebnosti).

Obdelava na podlagi zakonitega interesa, za katerega si prizadeva Kulturno umetniško društvo Bum bum banana:

Kulturno umetniško društvo Bum bum banana lahko podatke obdeluje tudi na podlagi zakonitega interesa, za katerega si prizadeva Kulturno umetniško društvo Bum bum banana ali tretja oseba, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov, zlasti kadar se nanašajo na otroka. Kadar gre za nadaljnjo uporabo podatkov, zbranih o posamezniku, Kulturno umetniško društvo Bum bum banana opravi presojo skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov.

Skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov sodi med zakonite interese tudi neposredno trženje.

Na podlagi zakonitega interesa lahko Kulturno umetniško društvo Bum bum banana posameznike za namene izboljšanja storitev kontaktira za potrebe ugotavljanja njihovega zadovoljstva s storitvami oziroma uporabniško izkušnjo tudi v primerih, ko to ni nujno potrebno za izvajanje pogodbe. Kulturno umetniško društvo Bum bum banana zaradi tehtanja tega interesa z interesi posameznika ne kontaktira ponovno tistih posameznikov, ki so temu ugovarjali.

Skladno z zakonitim interesom lahko Kulturno umetniško društvo Bum bum banana obdeluje osebne podatke v nujno potrebnem in sorazmernem obsegu.

Obdelava na podlagi privolitve za obdelavo osebnih podatkov:

Kulturno umetniško društvo Bum bum banana lahko v določenih primerih zaproša posameznike, da podajo privolitev v obdelavo njihovih osebnih podatkov za ocenjevanje nekaterih osebnih vidikov v zvezi s posameznikom, npr. za analizo osebnega okus, interesov in vedenja tega posameznika (profiliranje) za namen izdelave in predstavitev posamezniku prilagojenih ponudb storitev vključno z obveščanjem oz. neposrednim trženjem ter za namen izvajanja trženjskih raziskav. V teh primerih obdelava osebnih podatkov poteka v okviru s posameznikovo izjavo dopuščenega obsega osebnih podatkov, namena in dogovorjenih kanalov obveščanja, vse do preklica. Obveščanje v povezavi z obdelavo osebnih podatkov se izvaja na način, ki ga je v privolitvi izbral posameznik.

Privolitev je veljavna samo, če je dana z jasnim pritrdilnim dejanjem, ki pomeni, da je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, prostovoljno, specifično, ozaveščeno in nedvoumno izrazil soglasje k obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim, kot je s pisno, tudi z elektronskimi sredstvi, ali ustno izjavo.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko svojo privolitev kadarkoli umakne oziroma spremeni na enak način, kot je bilo soglasje dano ali na drug način, ki ga opredeli Kulturno umetniško društvo Bum bum banana, pri čemer si Kulturno umetniško društvo Bum bum banana pridržuje pravico do identifikacije stranke. Umik oziroma sprememba privolitve se nanaša le na podatke, ki se obdelujejo na podlagi privolitve. Veljavna je zadnja podana privolitev posameznika, ki ga prejme Kulturno umetniško društvo Bum bum banana. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem.

5. Kako dolgo hranimo vaše osebne podatke?

Vaše osebne podatke hranimo tako dolgo, kolikor je potrebno za uresničitev namena njihove obdelave, do preklica privolitve za obdelavo osebnih podatkov za posamezni ali za vse namene obdelav oz. skladno z rokom hrambe kot ga določa predvsem ZEPT.

Kupec z opravljenim nakupom v spletni trgovini s prodajalcem sklene kupoprodajno pogodbo v elektronski obliki. Hrambo podatkov na podlagi kupoprodajne pogodbe zahteva ZEPT. Vsa opravljena naročila v spletni trgovini se morajo arhivirati za obdobje 10 let.

Obračunski podatki in z njimi povezani kontaktni podatki o posameznikih se lahko za namen izpolnjevanja pogodbenih obveznosti hranijo do popolnega plačila storitve oziroma najdlje do poteka zastaralnih rokov v zvezi s posamezno terjatvijo, ki lahko po zakonu znaša od enega do petih let. Računi se hranijo še 10 let po poteku leta, na katerega se račun nanaša v skladu z zakonom, ki ureja davek na dodano vrednost.

Osebne podatke, ki jih obdelujemo na podlagi vaše privolitve, hranimo najkrajše možno obdobje ali do morebitnega preklica privolitve. Preklic privolitve na vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica. Po izpolnitvi namena obdelave se osebni podatki zbrišejo, uničijo, blokirajo ali anonimizirajo, če zakon za posamezna vrste osebnih podatkov ne določa drugače.

6. Kategorije obdelovalcev osebnih podatkov

Osebne podatke posameznikov lahko obdelujejo naslednji uporabniki:

- zaposleni v Kulturno umetniškem društvu Bum bum banana (vaše podatke lahko obdelujejo zaposleni v Kulturno umetniškem društvu Bum bum banana v okviru svojih delovnih zadolžitev in pooblastil v skladu s predpisi),

- pristojni državni organi in nosilci javnih pooblastil v okviru izvajanja zakonskih pristojnosti (npr. Finančna uprava Republike Slovenije),

- pogodbeni obdelovalci osebnih podatkov, s katerimi ima Kulturno umetniško društvo Bum bum banana sklenjeno pogodbo o obdelavi osebnih podatkov

- druge osebe izključno, če ste dali privolitev v obdelavo,

- druge osebe, kadar imajo zakonsko podlago za pridobitev in obdelavo osebnih podatkov.

Med zgoraj navedene uporabnike med drugim sodijo tudi podjetja, ki Kulturnemu umetniškemu društvu Bum bum banana nudijo tehnično podporo pri obdelavi osebnih podatkov, kot na primer izdelovalci in vzdrževalci računalniških aplikacij, spletnih mest in informacijskih storitev, razvijalci in uvajalci programskih rešitev ter osebe, ki jih Kulturno umetniško društvo Bum bum banana angažira za zagotavljanje storitev, potrebnih za izvajanje pogodb oz. zakonskih obveznosti, kot so na primer zunanje računovodstvo, pošte, zastopniki Kulturno umetniško društvo Bum bum banana v morebitnih sodnih in/ali izvršilnih postopkih, itd.

Nekatere organizacije oz. podjetja, ki jim kot našim obdelovalcem lahko razkrivamo vaše osebne podatke, imajo sedež zunaj Evropske unije, v državah, ki morda nimajo zakonov, ki varujejo pravico do varstva osebnih podatkov na enak način kot v Evropski uniji oz. Sloveniji. V primeru, da bodo vaši osebni podatki preneseni v tretje države (izven EU in EGP), bomo poskrbeli za zagotovitev in uresničevanje ustreznih ukrepov za zagotavljanje varnosti osebnih podatkov ter temeljnih pravic in svoboščin posameznikov, skladno z veljavnimi nacionalnimi in EU predpisi in to Politiko zasebnosti, tako da bomo uporabili predvidene mehanizme, kot so zavezujoča poslovna pravila, standardne pogodbene klavzule idr.

7. Pravice posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki

Kulturno umetniško društvo Bum bum banana zagotavlja posameznikom uresničevanje njihovih pravic brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru v enem mesecu po prejemu zahteve. Kulturno umetniško društvo Bum bum banana lahko rok za uresničevanje pravic posameznika podaljša za največ dva dodatna meseca ob upoštevanju kompleksnosti in števila zahtev. Če Kulturno umetniško društvo Bum bum banana podaljša rok, o vsakem takem podaljšanju obvesti posameznika v enem mesecu od prejema zahtevka skupaj z razlogi za zamudo.

Kulturno umetniško društvo Bum bum banana sprejema zahteve v zvezi s pravicami posameznika na elektronski naslov ali po pošti na naslov Kulturno umetniško društvo Bum bum banana, Cesta v Zgornji log 45, 1000 Ljubljana.

Kadar posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, zahtevo predloži z elektronskimi sredstvi, se informacije, kadar je mogoče, zagotovijo z elektronskimi sredstvi, razen če posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ne zahteva drugače.

Kadar obstaja upravičen dvom v zvezi z identiteto posameznika, ki predloži zahtevo v zvezi s kakšno od njegovih pravic, lahko Kulturno umetniško društvo Bum bum banana zahteva zagotovitev dodatnih informacij, ki so potrebne za potrditev identitete posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Če so zahteve posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, očitno neutemeljene ali pretirane, zlasti ker se ponavljajo, lahko podjetje Kulturno umetniško društvo Bum bum banana:

- zaračuna razumno pristojbino, pri čemer upošteva administrativne stroške posredovanja informacij ali sporočila ali izvajanja zahtevanega ukrepa, ali

- zavrne ukrepanje v zvezi z zahtevo.

Posameznikom Kulturno umetniško društvo Bum bum banana omogoča naslednje pravice v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov:

a) pravico do dostopa do podatkov,

b) pravico do popravka,

c) pravico do izbrisa (»pravica do pozabe«),

d) pravico do omejitve obdelave,

e) pravico do prenosljivosti podatkov,

f) pravico do ugovora.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico od Kulturno umetniškega društva Bum bum banana dobiti potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki, in kadar je temu tako, dostop do osebnih podatkov in dodatnih informacij v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, kamor sodijo:

- nameni obdelave;

- vrste osebnih podatkov;

- uporabniki ali kategorije uporabnika, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki; 

- kadar je mogoče, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja;

- obstoj pravice, da se od upravljavca zahteva popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave osebnih podatkov v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali obstoj pravice do ugovora taki obdelavi;

- pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu;

- kadar osebni podatki niso zbrani od posameznika, vse razpoložljive informacije v zvezi z njihovim virom;

- obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov, ter smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za posameznika.

Na podlagi zahteve posameznika Kulturno umetniško društvo Bum bum banana zagotovi kopijo njegovih osebnih podatkov, ki se obdelujejo. Za dodatne kopije podatkov, ki jih zahteva posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko Kulturno umetniško društvo Bum bum banana zaračuna razumno pristojbino ob upoštevanju administrativnih stroškov.

b) pravica do popravka

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da Kulturno umetniško društvo Bum bum banana brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima ob upoštevanju namenov obdelave pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave.

c) pravica do izbrisa (»pravica do pozabe«)

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da Kulturno umetniško društvo Bum bum banana brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, Kulturno umetniško društvo Bum bum banana pa ima obveznost osebne podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati:

- kadar osebni podatki niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani;

- kadar posameznik prekliče privolitev, ki je podlaga za obdelavo podatkov, pa za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga;

- kadar posameznik ugovarja obdelavi na podlagi zakonitega interesa Kulturno umetniško društvo Bum bum banana, pa za njihovo obdelavo ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi;

- kadar posameznik ugovarja obdelavi za potrebe neposrednega trženja;

- kadar je osebne podatke treba izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti v skladu s pravom EU ali slovenskim pravnim redom;

- kadar gre za podatke, v zvezi s ponujanjem storitev informacijske družbe, nepravilno zbrane od otroka, ki skladno z veljavno zakonodajo takšnih podatkov ne more dati.

Kadar gre za imeniške ali drugače objavljene podatke, Kulturno umetniško društvo Bum bum banana sprejme razumne ukrepe, vključno s tehničnimi, da upravljavce, ki obdelujejo osebne podatke, obvesti, da posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, od njih zahteva, naj izbrišejo morebitne povezave do teh osebnih podatkov ali njihove kopije.

d) pravica do omejitve obdelave

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da Kulturno umetniško društvo Bum bum banana omeji obdelavo, kadar:

- posameznik oporeka točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki upravljavcu omogoča preveriti točnost osebnih podatkov;

- je obdelava nezakonita in posameznik nasprotuje izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe;

- Kulturno umetniško društvo Bum bum banana osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, temveč jih posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov;

- je posameznik vložil ugovor v zvezi z obdelavo, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi upravljavca prevladajo nad razlogi posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

e) pravica do prenosljivosti podatkov

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da prejme osebne podatke v zvezi z njim, ki jih je posedoval Kulturno umetniško društvo Bum bum banana v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu, ne da bi ga Kulturno umetniško društvo Bum bum banana, ki so mu bili osebni podatki zagotovljeni, pri tem oviral, kadar:

- obdelava temelji na privolitvi posameznika ali pogodbi in

- se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.

f) pravica do ugovora

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima na podlagi razlogov, povezanih z njegovim posebnim položajem, pravico, da kadarkoli ugovarja obdelavi osebnih podatkov, če ta temelji na zakonitih interesih, za katere si prizadeva Kulturno umetniško društvo Bum bum banana ali tretja oseba. Kulturno umetniško društvo Bum bum banana preneha obdelovati osebne podatke, razen če dokaže nujne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad interesi, pravicami in svoboščinami posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov. Kadar se osebni podatki obdelujejo za namene neposrednega trženja, ima posameznik pravico, da kadarkoli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim za namene takega trženja, vključno s profiliranjem, kolikor je povezano s takim neposrednim trženjem. Kolikor neposredno trženje temelji na privolitvi, se pravica do ugovora lahko izvede s preklicem dane osebne privolitve.

Zgornje pravice uveljavite tako, da s pisno zahtevo, poslano na naslov: Kulturno umetniško društvo Bum bum banana, Cesta v Zgornji log 45, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti na naslov [email protected] zahtevate dostop, dopolnitev, popravek, izbris ali omejitev obdelave osebnih podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z vami. Na isti način lahko kadarkoli trajno ali začasno, v celoti ali delno prekličete tudi podane privolitve za obdelavo osebnih podatkov, v kolikor ste jih podali.

8. Pravica do pritožbe

V Kulturno umetniško društvo Bum bum banana si bomo po najboljših močeh prizadevali, da bodo vaši osebni podatki pri nas skrbno obdelovani in varovani z ustreznimi tehnološkimi in organizacijskimi sredstvi za zaščito prenosa in shranjevanja osebnih in drugih zaupnih podatkov. Ne glede na navedeno vas želimo opozoriti, da imate pravico vložiti pritožbo, če menite, da se osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Posameznik lahko morebitno pritožbo v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov pošlje na elektronski naslov [email protected] ali po pošti na naslov Kulturno umetniško društvo Bum bum banana, Cesta v Zgornji log 45, 1000 Ljubljana.

Prav tako ima vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da vloži pritožbo neposredno pri Informacijskem pooblaščencu RS, Zaloška 59, 1000 Ljubljana, če meni, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z njim krši slovenske predpise ali predpise EU na področju varstva osebnih podatkov.

Če je posameznik pri Kulturno umetniškem društvu Bum bum banana uveljavljal pravico do dostopa do podatkov in po prejeti odločitvi Kulturno umetniško društvo Bum bum banana meni, da osebni podatki, ki jih je prejel, niso osebni podatki, ki jih je zahteval, ali da ni prejel vseh zahtevanih osebnih podatkov, lahko pred vložitvijo pritožbe Informacijskemu pooblaščencu RS vloži obrazloženo pritožbo pri Kulturno umetniškem društvu Bum bum banana v roku 15 dni. Kulturno umetniško društvo Bum bum banana mora o pritožbi odločiti kot o novi zahtevi v petih delovnih dneh.

9. Zagotavljanje točnih, popolnih in ažurnih podatkov

Kulturno umetniško društvo Bum bum banana si prizadeva zagotavljati točnost in ažurnost osebnih podatkov posameznikov, kar lahko stori v skladu s predpisi in/ali na podlagi privolitve posameznika. Popolni in ažurni podatki se lahko uporabljajo samo za namene, ki jih določata Zakon o varstvu potrošnikov in Zakon o elektronskem poslovanju na trgu in ne za druge namene, v kolikor nam za to niste dali privolitve ali takšna uporaba ni dopustna v skladu s predpisi.

V Kulturno umetniško društvo Bum bum banana se zavedamo, da je zasebnost uporabnikov naših storitev izjemnega pomena, zato z njihovimi osebnimi podatki ravnamo odgovorno, pazljivo in skladno z v Republiki Sloveniji veljavnimi predpisi ter internimi akti podjetja Kulturno umetniškega društva Bum bum banana. Dostop do osebnih podatkov je dovoljen le pooblaščenim zaposlenim in pogodbenim obdelovalcem, v obsegu in z namenom, ki je nujno potreben za nemoteno izvajanje delovnih procesov, zagotavljanje storitev družbe in izpolnjevanje pravic in obveznosti iz sklenjenih pogodbenih razmerij z uporabnikom.

10. Spremembe Politike zasebnosti

Kulturno umetniško društvo Bum bum banana si pridržuje pravico občasno posodobiti Politiko zasebnosti skladno s spremembami storitev, na podlagi povratnih informacij uporabnikov in zaradi sprememb predpisov. Ob spremembi se na koncu Politike zasebnosti navede tudi datum zadnje posodobitve.

V primeru bistvenih sprememb ali spremembe načina, kako Kulturno umetniško društvo Bum bum banana uporablja osebne podatke, bo le-ta pred uvedbo sprememb uporabnike obvestila na spletni strani oz., kjer je dana privolitev za obveščanje preko elektronskega naslova, tudi na navedeni način.

Kulturno umetniško društvo Bum bum banana priporoča, da uporabniki redno pregledujejo to politiko, in si tako zagotovijo informacije o tem, kako Kulturno umetniško društvo Bum bum banana varuje njihovo zasebnost.

11. Dodatne informacije

Za dodatne informacije v zvezi z obdelavami osebnih podatkov in predlogi za izboljšave nas lahko kontaktirate na elektronski naslov [email protected] ali nam pišete na naslov: Kulturno umetniško društvo Bum bum banana, Cesta v Zgornji log 45, 1000 Ljubljana.

12. Veljavnost in objava Politike zasebnosti

Ta Politika začne veljati 17.08.2020 in se uporablja do preklica oz. do morebitne spremembe.


____________________________________________________________________________________


Privacy Policy

General

At Boom Boom Banana, accessible from https://boomboombanana.bigcartel.com/, one of our main priorities is the privacy of our visitors. This Privacy Policy document contains types of information that is collected and recorded by Boom Boom Banana and how we use it.

If you have additional questions or require more information about our Privacy Policy, do not hesitate to contact us at [email protected].

This Privacy Policy applies only to our online activities and is valid for visitors to our website with regards to the information that they shared and/or collect in Boom Boom Banana. This policy is not applicable to any information collected offline or via channels other than this website.


Consent

By using our website, you hereby consent to our Privacy Policy and agree to its terms.


Information we collect

The personal information that you are asked to provide, and the reasons why you are asked to provide it, will be made clear to you at the point we ask you to provide your personal information.


If you contact us directly, we may receive additional information about you such as your name, email address, phone number, the contents of the message and/or attachments you may send us, and any other information you may choose to provide.

When you register for an Account, we may ask for your contact information, including items such as name, company name, address, email address, and telephone number.


How we use your information

We use the information we collect in various ways, including to:

- provide, operate, and maintain our website

- improve, personalize, and expand our website

- understand and analyze how you use our website

- develop new products, services, features, and functionality

- communicate with you, either directly or through one of our partners, including for customer service, to provide you with updates and other information relating to the website, and for marketing and promotional purposes

- send you emails

- find and prevent fraud


Log Files

Boom Boom Banana follows a standard procedure of using log files. These files log visitors when they visit websites. All hosting companies do this and a part of hosting services' analytics. The information collected by log files include internet protocol (IP) addresses, browser type, Internet Service Provider (ISP), date and time stamp, referring/exit pages, and possibly the number of clicks. These are not linked to any information that is personally identifiable. The purpose of the information is for analyzing trends, administering the site, tracking users' movement on the website, and gathering demographic information. Our Privacy Policy was created with the help of the Privacy Policy Generator and the Online Privacy Policy Generator.


Cookies and Web Beacons

Like any other website, Boom Boom Banana uses 'cookies'. These cookies are used to store information including visitors' preferences, and the pages on the website that the visitor accessed or visited. The information is used to optimize the users' experience by customizing our web page content based on visitors' browser type and/or other information.

For more general information on cookies, please read "What Are Cookies".


Our Advertising Partners

Some of advertisers on our site may use cookies and web beacons. Our advertising partners are listed below. Each of our advertising partners has their own Privacy Policy for their policies on user data. For easier access, we hyperlinked to their Privacy Policies below.

Google

https://policies.google.com/technologies/ads

Advertising Partners Privacy Policies

You may consult this list to find the Privacy Policy for each of the advertising partners of Boom Boom Banana.

Third-party ad servers or ad networks uses technologies like cookies, JavaScript, or Web Beacons that are used in their respective advertisements and links that appear on Boom Boom Banana, which are sent directly to users' browser. They automatically receive your IP address when this occurs. These technologies are used to measure the effectiveness of their advertising campaigns and/or to personalize the advertising content that you see on websites that you visit.

Note that Boom Boom Banana has no access to or control over these cookies that are used by third-party advertisers.

Third Party Privacy Policies

Boom Boom Banana's Privacy Policy does not apply to other advertisers or websites. Thus, we are advising you to consult the respective Privacy Policies of these third-party ad servers for more detailed information. It may include their practices and instructions about how to opt-out of certain options.

You can choose to disable cookies through your individual browser options. To know more detailed information about cookie management with specific web browsers, it can be found at the browsers' respective websites.


GDPR Data Protection Rights

We would like to make sure you are fully aware of all of your data protection rights. Every user is entitled to the following:

The right to access – You have the right to request copies of your personal data. 

The right to rectification – You have the right to request that we correct any information you believe is inaccurate. You also have the right to request that we complete the information you believe is incomplete.

The right to erasure – You have the right to request that we erase your personal data, under certain conditions.

The right to restrict processing – You have the right to request that we restrict the processing of your personal data, under certain conditions.

The right to object to processing – You have the right to object to our processing of your personal data, under certain conditions.

The right to data portability – You have the right to request that we transfer the data that we have collected to another organization, or directly to you, under certain conditions.

If you make a request, we have one month to respond to you. If you would like to exercise any of these rights, please contact us.


Children's Information

Another part of our priority is adding protection for children while using the internet. We encourage parents and guardians to observe, participate in, and/or monitor and guide their online activity.Boom Boom Banana does not knowingly collect any Personal Identifiable Information from children under the age of 13. If you think that your child provided this kind of information on our website, we strongly encourage you to contact us immediately and we will do our best efforts to promptly remove such information from our records.